【ALABASTER雪花石燈系列】1387-I1-82檯燈
麗石燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】1387-I1-82檯燈
商品簡介
產品規格:燈罩Ø:135 H:225 整組燈具 Ø:500 H:685 / (mm)
燈泡規格:1 E-27 max. 60W + 1 E-14 max. 15W
顏色材質:gold / Red patine / Without fabric shade
產品規格:燈罩Ø:135 H:225 整組燈具 Ø:500 H:685 / (mm)

燈泡規格:1 E-27 max. 60W + 1 E-14 max. 15W

顏色材質:gold / Red patine / Without fabric shade

【ALABASTER雪花石燈系列】1387-I1-82檯燈 牌價:66000