【ALABASTER雪花石燈系列】0370-G8-X2檯燈
燈飾
【ALABASTER雪花石燈系列】0370-G8-X2檯燈
商品簡介
產品規格:燈罩Ø:300 燈罩H:300 整組燈具 Ø:450 H:800 / (mm)
燈泡規格:1E-27 Max. 60W + 1E-14 Max. 40W + 1E-14 Max. 25W
顏色材質:Red Patine / Without fabric shade / White with peach patine alabaster
產品規格:燈罩Ø:300 燈罩H:300 整組燈具 Ø:450 H:800 / (mm)

燈泡規格:1E-27 Max. 60W + 1E-14 Max. 40W + 1E-14 Max. 25W

顏色材質:Red Patine / Without fabric shade / White with peach patine alabaster

【ALABASTER雪花石燈系列】0370-G8-X2檯燈 牌價:125000